Đóng

2016-04-13

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
 2. Xin ý kiến sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động
 3. Dự thảo Điều lệ tổ chức & hoạt động
 4. Thông báo đề cử, ứng cử (bổ sung) chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018
 5. Thư ứng cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018
 6. Thư đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018
 7. Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
 8. Phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
 9. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
 10. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (Dùng cho nhóm cổ đông)
 11. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 12. Tờ trình kết quả SXKD năm 2015, kết quả 5 năm 2011-2015
 13. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kết quả 5 năm 2011-2015
 14. Báo cáo hoạt động quản lý giám sát của HĐQT năm 2015 & phương hướng nhiệm vụ năm 2016
 15. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
 16. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
 17. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
 18. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2015
 19. Tờ trình thực hiện quỹ lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 & kế hoạch năm 2016
 20. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức & hoạt động
 21. Tờ trình đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
 22. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông
 23. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
 24. Quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động

 

Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng HUD-CIC năm 2016


Ong Nguyen Tuan Anh cung Hoi dong Quan tri HUD-CIC

Chuyên Mục Khác Related