Đóng

Chuyên Mục Khác

2018-03-20

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 1. Thư mời tham dự
 2. Giấy uỷ quyền tham dự
 3. Phiếu xác nhận tham dự
 4. Giấy uỷ quyền tham dự (Dùng cho nhóm cổ đông)
 5. Danh sách nhóm cổ đông uỷ quyền tham dự
 6. Chương trình
 7. Quy chế làm việc
 8. Thể lệ biểu quyết thông qua các quyết định
 9. Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017
 10. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017
 11. Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng Quản trị năm 2017
 12. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
 13. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017
 14. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ hoạt động 2018-2023
 15. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2017
 16. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
 17. Tờ trình thông qua phương án phân phối quỹ đầu tư
 18. Tờ trình thực hiện quỹ lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 19. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 20. Thông báo đề cử/ứng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
 21. Thư đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
 22. Thư ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
 23. Thông báo đề cử/ ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
 24. Thư đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
 25. Thư ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2o23
Chuyên Mục Khác Related